Verdrag inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

CITES
Beschrijving van deze afbeelding, ook hieronder becommentarieerd
CITES-logo.

Verdrag inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
Storting Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Talen Engels, Frans en Spaans
Teken
Washington, DC, Verenigde Staten
Effect
Onderdelen
ondertekenaars 183 ()

Wikisource-logoZie het verdrag op Wikisource

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora die met uitsterven wordt bedreigd (in het Engels Convention on International Trade of Endangered Species, CITES ), ook wel Washington Convention genoemd, is een intergouvernementele overeenkomst die is ondertekendin Washington .

doelen

CITES moet ervoor zorgen dat de internationale handel in soorten die in de bijlagen worden vermeld, evenals delen en afgeleiden daarvan, het behoud van de biodiversiteit niet ondermijnt en gebaseerd is op duurzaam gebruik van wilde soorten.

Daartoe stelt CITES een wettelijk kader en procedures vast om ervoor te zorgen dat wilde soorten in de internationale handel niet overbevist worden . CITES actualiseert en publiceert periodiek haar gegevens over de internationale handel in beschermde soorten (augustus 2010).

Al deze gegevens, opgeslagen in een doorzoekbare database, kunnen ook vrij worden gedownload.

ratificaties

Staten die de overeenkomst hebben geratificeerd.

De , in Washington, hebben vertegenwoordigers van 80 landen de tekst van de conventie afgerond. Dit werd vervolgens opengesteld voor ondertekening tot. Het treedt in werking op, na de tiende ratificatie door een ondertekenend land. In, hadden 183 landen de CITES-overeenkomst geratificeerd.

Principes

De circa 34.000 betrokken dier- en plantensoorten zijn ingedeeld in drie bijlagen, I, II en III, al naar gelang de ernst van het risico dat de internationale handel met zich meebrengt. CITES streeft ernaar dit risico te beheersen door internationale verplaatsingen, al dan niet commercieel, te beperken tot exemplaren die vergezeld gaan van vergunningen / certificaten die aantonen dat hun verzameling legaal is en verenigbaar is met de duurzaamheid van de betrokken soort. CITES-documenten vertegenwoordigen daarom een ​​soort certificering, een garantie voor duurzaam gebruik. Hun authenticiteit, hun toelaatbaarheid en hun geschiktheid met de specimens die ze vergezellen, worden gecontroleerd door de douane aan de grens.

Toepassing in de Europese Unie

De lidstaten van de Europese Unie passen geen CITES als zodanig toe, maar communautaire regelgeving die de toepassing van het verdrag op het grondgebied van de EU harmoniseert en versterkt. Begin 2011 heeft de EU een resolutie gepubliceerd die haar standpunt zal zijn tijdens de vijftiende zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag in Doha (Qatar) van 13 tot.

Alle soorten die in CITES zijn opgenomen, evenals andere soorten die de Gemeenschap op haar grondgebied beschermt of waarvan zij de stromen wil beheersen, zijn opgenomen in 4 EU-bijlagen A, B, C en D:

 • Bijlage A komt overeen met Bijlage I van CITES (bedreigde soorten), waaraan bepaalde soorten zijn toegevoegd waaraan de EU een hogere beschermingsstatus wil verlenen.
 • Bijlage B komt overeen met soorten in bijlage II van CITES (soorten die kunnen worden opgenomen in bijlage A, sommige soorten in bijlage III CITES en bepaalde "niet-CITES"-soorten die ecologische bedreigingen vormen (soorten zeggen invasief)
 • Bijlage C komt overeen met de rest van CITES Bijlage III (soorten die een land op zijn grondgebied beschermt en waarvoor het de medewerking van andere staten wenst om illegale export op te sporen)
 • Bijlage D bevat soorten die niet zijn opgenomen in CITES, maar waarvan de importvolumes door de EU worden beschouwd als monitoring.

Voor wat betreft bijlagen A, B of C geldt de regeling voor dieren of planten, levend of dood, heel of niet, alsmede voor alle daarvan afgeleide producten of voorwerpen, tenzij een specifieke annotatie de reikwijdte ervan beperkt. Voor bijlage D geldt alleen de regeling:

 • levende of dode dieren, heel, met uitzondering van een aantekening die aangeeft om welke exemplaren het ook gaat;
 • levende planten, met uitzondering van een aantekening waarin ook wordt aangegeven om welke exemplaren het gaat.

Het commerciële gebruik van de specimens in bijlage A is verboden, behalve voor een vrtelling in de vorm van een intracommunautair attest dat per geval wordt afgegeven. Evenzo vereist het vervoer van levende dieren in bijlage A de voorafgaande verkrijging van een certificaat.

In Frankrijk

In Frankrijk worden sinds 2001 vergunningen en certificaten afgegeven door de regionale directoraten voor milieu, ruimtelijke ordening en huisvesting (DREAL), die de prerogatieven hebben geërfd van de voormalige regionale directoraten voor milieu (DIREN).

in Zwitsers

Op federaal niveau is het Federaal Bureau voor Voedselveiligheid en Veterinaire Aangelegenheden (FSVO) de uitvoerende autoriteit. Het werkt samen met CITES om de resoluties uit te voeren. Zo zijn de besluiten die op CoP18 zijn genomen drie maanden na de conferentie in werking getreden, haaien- en reptielensoorten werden in de bijlagen vermeld. De veranderingen in de in de internationale handel zijn toegepast in Zwitserland sinds 1 december 2019. De federale wet op de beweging van beschermde soorten flora en fauna (Wet op de beschermde soorten, LCITES) van 16 maart 2012 (Status op 1 ste mei 2017) regelt de controle op de circulatie van dier- en plantensoorten.

Bestuur

Het CITES-secretariaat wordt beheerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties . Hij is gevestigd in Genève . Met ingang van juni 2019 is het aantal staten die partij zijn bij het verdrag staat op 183. Het verdrag is van toepassing is in de Verenigde Staten sinds( 1 st land in chronologische volgorde) in Frankrijk sindsen in België sinds.

CITES-conferenties en permanent comité

Om de drie jaar worden de toepassingsvoorwaarden van het Verdrag en de lt van de betrokken soorten herzien tijdens de Conferenties van de Partijen .

De achttiende zitting van de Conferentie van de Partijen vond plaats in Genève (Zwitserland), van 17 tot 28 augustus 2019. Er werden acht resoluties aangenomen. Conferentie 18.1 onderzocht de financiering via het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), rekeningen in de geraamde begroting 2020-2022, met vermelding van de verdeling van de bijdragen en de toewijzing van middelen.

Beoordelingen

De administratieve traagheid en politieke overwegingen die aan het werk zijn tijdens de CITES-conferenties van de partijen die om de twee of drie jaar plaatsvinden om de lt van bijgevoegde soorten bij te werken, zijn onderwerp van kritiek. Onderzoekers hebben zo aangetoond dat er gemiddeld tien jaar is verstreken tussen de classificatie van een soort door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) op de lt van bedreigde soorten en de opname ervan in bijlage I of II van CITES.

Opmerkingen en referenties

 1. Met betrekking tot de update van CITES-gegevens, over actu-environnement, 27 juli 2010.
 2. " CITES Trade Database ", op trade.cites.org (toegankelijk op 15 juli 2021 )
 3. " Lt van partijen | CITES ", op cites.org
 4. PLAY 16/12/10 Belangrijkste doelstellingen voor de Conferentie van de Partijen bij de CITES-conventie ; Resolutie van het Europees Parlement van 10 februari 2010 over de strategische doelstellingen van de Europese Unie tijdens de vijftiende zitting van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).
 5. Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 betreffende de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op hun handel, en wijzigingsbesluiten.
 6. Federaal Bureau voor Voedselveiligheid en Veterinaire Zaken FSVO, CITES, op blv.admin.ch (toegankelijk op 10 maart 2020 )
 7. Federaal Bureau voor Voedselveiligheid en Veterinaire Aangelegenheden FSVO, " Huidige inwerkingtreding van de bepalingen inzake de bescherming van soorten aangenomen op de CITES-conferentie ", op blv.admin.ch, (toegankelijk op 10 maart 2020 )
 8. " RS 453 Federale wet van 16 maart 2012 betreffende het verkeer van beschermde soorten flora en fauna (Wet op beschermde soorten, LCITES) ", op admin.ch (toegankelijk op 10 maart 2020 )
 9. " Resoluties van de Conferentie van de Partijen van kracht na de 18e vergadering | CITES ", op cites.org (toegankelijk op 9 maart 2020 )
 10. UNEP-secretariaat ( vert. Uit het Engels) Financiering en het begrote werkprogramma voor het secretariaat voor het triënnium 2020-2022: resolutie Conf. 18.1 - 8, Genève, UNEP,, 8 p. ( lees op internet )
 11. Léia Santacroce, " Waarom honderden bedreigde diersoorten niet worden beschermd ", op Geo.fr, (toegankelijk 5 juni 2019 )

Zie ook

Gerelateerde artikelen

Externe links